رئیس گروه امور شاهد و ایثارگر
9/25/2021 1:34:23 PM | 473

رئیس گروه امور دانشجویان شاهد و ایثار گر
آقای علیجان خرمانی
مدرک تحصیلی:کارشناسی تکنولوژی آموزشی و فرهنگی
داخلی:123