مدیریت امور حقوقی و قراردادها
10/23/2021 4:20:51 PM | 452

مدیریت امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایت
آقای باقر اخوان اسکی
مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی
داخلی:133