کارشناس
10/23/2021 4:13:48 PM | 436

کارشناس امور حقوقی و قراردادها
آقای ابراهیم کمالی
مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
داخلی:۱۳۳