کارشناس
10/23/2021 4:18:22 PM | 469

کارشناس گروه نظارت و ارزیابی
آقای سید رضا حسنی
مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد علوم دام-فیزیولوژی دام
داخلی:۱۵۵